Satus grupa Rijeka

e-suvlasnik satus grupa
Prijava u svoju zgradu

Naš model upravljanja

Svaka zgrada ima svoj zasebni račun u banci po svom izboru ili po našoj preporuci, a ne isključivo po našem odabiru ili nalogu. Žiro račun je neovisan o računu upravitelja zgrade. Možemo preporučiti otvaranje žiro računa u banci koja ima suradnju s Europskim fondovima.

Zgradi se mjesečno dostavlja izvod prometa po računu.

U mogućnosti smo putem kreditnih linija financirati veće radove na dijelovima i uređajima zgrada: 

– popravak krova u cijelosti ili djelomično
– popravak fasade u cijelosti ili djelomično
– popravak dizala
– ostali veći radovi

Svi detalji i uvjeti većih zahvata dogovaraju se i ugovaraju za svaki rad i zajam posebno.

 Svaka zgrada ima individualnu policu osiguranja prilagođenu zajedničkim i posebnim dijelovima predmetne zgrade. Osiguravajuće društvo birate po svom izboru ili našoj preporuci, ali ne po našem odabiru i nalogu. Original polica pohranjena je kod Upravitelja, predstavnik suvlasnika dobije kopiju police.

OSIGURANJE ZGRADE 

Obvezno osiguranje:
• zajednički prostori zgrada – predvorja, stubišta, podrumi, potkrovlja, skloništa, praonice i sušionice rublja, nadstojnički stanovi, prostorije za odlaganje kućnog otpada, zajedničke i društvene prostorije

• ostali prostori – šupe, tavani, garaže, ukoliko se nalaze u sklopu osiguranog građevinskog zemljišta

• temelji i podrumski zidovi

• ugrađene instalacije

• ugrađeni uređaji i oprema – dizala, oprema centralnog grijanja s cisternom za gorivo, bojleri, hidrofori, klimatizacija

Rizici od kojih možete osigurati stambene zgrade:

 • požar, udar groma, eksplozija, tuča, pad letjelice, oluja
 • odgovornost suvlasnika i upravitelja zgrade za štete koje proizlaze iz posjedovanja, korištenja i održavanja zgrade, pripadajućeg zemljišta i dizala
 • štete uzrokovane visokim vodama, poplavom, naplavinom, snježnom lavinom, zadržavanjem vode uslijed olujnih udara, potresom te štete od nepoznatih vozila
 • izljev vode dovodnih i odvodnih cijevi, štete na žljebovima, dovodnim i odvodnim cijevima
 • zamjena armatura uslijed sanacije pucanja cijevi
 • troškovi gubitka vode
 • sanacija cijevi na osiguranom zemljištu
 • nadomjestak novih cijevi
 • troškovi odčepljivanja te čišćenja odvodnih cijevi
 • zamjena ventila i sanitarija
 • štete na zidnim slikama, tapetama i podnim oblogama
 • štete na instalacijama podnog grijanja
 • lom stakla – vanjsko ostakljenje ureda
 • lom stroja dizala ili kotlovnice
 • potres

Svaka zgrada sklapanjem Ugovora o upravljanju sa Satus grupom Rijeka d.o.o. dobiva korisničko ime i zaporku vlastite zgrade. Na web stranici (putem računala ili pametnih mobitela) upisivanjem korisničkog imena i svoje jedinstvene zaporke ulazite direktno, bez vremenske zadrške, u program upravljanja zgrade.

KNJIGOVODSTVENO STANJE ZGRADE

Svi podaci koji su uneseni i pohranjeni za vašu zgradu, od strane naših djelatnika, trenutno stoje na raspolaganju (stanje računa, prihodi, rashodi po računu, stanje suvlasnika dužnika po pričuvi, godišnja bilanca za proteklu godinu – ukoliko smo zgradom upravljali i prethodne godine, trenutna bilanca, iznosi računa za sve radove, financijsko praćenje svih plaćanja po računu zgrade, pregled vlasničke strukture zgrade sa imenima vlasnika, itd…..).

Podacima o zgradi, te ostalim financijskim podacima, mogu pristupiti svi zainteresirani suvlasnici zgrade ukoliko isti zatraže tu mogućnost od svog predstavniku suvlasnika.

Predstavnik suvlasnika može izlistati izvješća iz programa upravljanja zgradom suvlasnicima koji nisu vični radu na računalu.

Ukoliko predstavnik suvlasnika ili zamjenik predstavnika nema mogućnost pristupa podacima putem web stranice, Satus grupa Rijeka d.o.o. izvješće šalje poštom

Narudžbu radova (obuhvaća sve tipove radova i prijavu štete) možete predati u programu za upravljanje zgrade dobivenim korisničkim imenom i zaporkom zgrade, putem računala ili pametnih mobitela. Pravovremenom narudžbom radova (prijava štete) on-line u program upravljanja zgradom osiguravamo brži postupak sanacije kvara.

Objavljujemo natječaje za srednje i velike radove na našoj web stranici, a za male radove objavljujemo pozivni natječaj izvođačima radova. Prilikom odabira naših izvođača radova vodili smo se strogim kriterijima, te tako uzimali u obzir:

–   dosadašnje reference, financijsku stabilnost izvođača, opremljenost alatima i mehanizacijom za pojedine radove, te radnim kadrom. 

 Zaprimanjem obrazaca narudžbe radova i slanjem dokumentacije radova poštom želimo pojednostaviti i olakšati obavljanje dužnosti predstavnika suvlasnika i na taj način izbjeći:
– putne troškove u smislu dolaska i odlaska iz udaljenih lokacija do našeg ureda u centru grada Rijeke (troškovi goriva, problemi parkiranja i troškovi parkinga u centru grada ili troškovi autobusne karte)
– trošenje privatnog vremena na poslove vezane uz zgradu
– dolazak u prostorije upravitelja u tijeku radnog vremena upravitelja  zbog zauzetosti na radnom mjestu ili drugih obaveza 

Predstavniku suvlasnika prilikom sklapanja Ugovora o upravljanju dajemo obrazac “Narudžbe radova” s adresiranim kuvertama s markom za povrat Satus grupi Rijeka d.o.o.

Poštom šaljemo svu potrebnu dokumentaciju za narudžbu i ovjeru izvršenih radova, a možemo dostaviti i svu ostalu dokumentaciju koju zatraži predstavnik suvlasnika.

Pravovremenim povratom dokumentacije radova osiguravate:

– pravovremeno knjigovodstveno praćenje radova (zaduženje, razduženje radova)
– dostavljanje računa za radove osiguravajućem društvu
– plaćanje radova koji su izvedeni bez nedostataka
– kontaktiranje izvođača zbog otklanjanja nedostataka koji su upisani u Zapisnik o izvedenim radovima

Po izvedenim radovima i zaprimljenom računu za rad u zgradi predstavniku suvlasnika dostavljamo poštom:
– popis dokumenata *
– narudžbu radova *1
– zapisnik o izvedenim radovima *2
– račun za izvedene radove *3
– nalog za plaćanje *4

DOSTAVA DOKUMENATA POŠTOM

* U popisu dokumenata evidentiramo dokumente koji se nalaze u privitku.

*1 Narudžbu radova šaljemo predstavniku suvlasnika obavezno kao prilog računa.

*2 Zapisnik o izvedenim radovima predstavnik suvlasnika ovjerava na mjestu predviđenom za potpis i pečat nakon:
– izvršene kontrole izvedenih radova
– upisa eventualnih nedostataka na izvedenim radovima

*3 Predstavnik suvlasnika račun ovjerava potpisom i pečatom zgrade na dnu dokumenta uz napomenu “Radovi izvedeni u potpunosti” ukoliko stavke računa odgovaraju radovima i ukoliko u Zapisniku o izvedenim radovima ne postoje upisani nedostaci.

Račun se ne ovjerava pečatom i potpisom na dnu dokumenta:
– ukoliko su u računu unesene stavke koje nisu izvedene i uočene su od strane predstavnika suvlasnika. Stavke koje nisu izvedene potrebno je podcrtati crvenom olovkom i ovjeriti potpisom pored svake takve stavke
– ukoliko u Zapisniku o izvedenim radovima postoje uneseni nedostaci
– ukoliko su eventualno uvedene korekcije stavaka u računa prema izvedenim radovima.
(korekcije stavaka upisuje predstavnik suvlasnika na temelju neposrednog zapažanja)

*4 Nalog za plaćanje predstavnik suvlasnika, kao supotpisnik, potpisuje i ovjerava pečatom u slučaju da:
– Zapisnik o izvedenim radovima nema upisanih nedostatka .
– Račun za radove u potpunosti odgovara izvedenim radovima.

Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za ovjeravanje plaćanja, nalog za plaćanje se ne potpisuje.

Predstavnik suvlasnika može zatražiti pomoć od upravitelja pri ocjeni kvalitete radova, uočavanju nedostatka ili evidentiranje istih u dokumentaciju.

Slobodno nas kontaktirajte na 051-554-100 ili na e-mail info@satus-grupa.hr u vezi dogovora termina za pregled izvedenih radova u Vašoj zgradi.


OSTALI POSLOVI KOJE OBAVLJAMO ZA ZGRADU

 •   Obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove:
 • – honorari predstavniku suvlasnika,
 • troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 •  Dostavu uplatnica za pričuvu zgrade
 •  Utuživanje neplatiša koji kasne više od tri mjeseca, u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika zgrade
 •  Obračun zatezne kamate za svaki dan kašnjenja uplate za zajedničku pričuvu
 •  Briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade: redovni mjesečni servisi, godišnje tehničke kontrole i održavanje uređaja zgrade (kotlovnice, dizala, sustavi za odvodnju i gašenje požara, antenski uređaji, elektroinstalacije, instalacije vode i kanalizacije, plina i dr.), ličenje i bojanje, zamjene i popravci vanjske stolarije, limarije, održavanje stubišne rasvjete, parlafona, nasada, okućnice, čišćenje i dr.
 •  Pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
 •  U program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,
 •  Po potrebi uzimanje kredita ili drukčije pribavljanje potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
 •  Dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom do konca ožujka mjeseca svakom suvlasniku
 •  Izrada zajedničkog plana i prijedloga godišnjeg programa održavanja zgrade nakon utvrđenog stanja stambene zgrade, odnosno nakon što se utvrde stvarne potrebe za popravcima i vrijednost potrebnih sredstava za njihovo izvođenje
 •  Nadzor na svim ugovorenim poslovima održavanja u korelaciji sa predstavnikom suvlasnika
 •  Koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
 •  Zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
 •  Sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima ili predstavnikom suvlasnika zgrade
 •  Nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja
 •  Služba hitnih intervencija za puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, kvarove na plinskim instalacijama, kvarove na električnim instalacijama i dizalima  i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika.

Kako sklopiti ugovor sa Satus grupom Rijeka d.o.o. pročitajte OVDJE

Scroll to Top